Prodej pozemku 761 m², Praha 8 | Bohnice

Cena: 1 650 000 Kč
Praha 8 – Bohnice mapa
(ID 020-NP06403)

Prodej pozemku – ostatní plocha 761 m2 společně s 73 m2 – ostatní komunikace

Ve výhradním zastoupení nabízím prodej pozemku v Katastrálním území Praha 8 – Bohnice.

Pozemek se nachází v blízkosti cyklostezky podél Vltavy. Cyklostezka vede přímo z Prahy a navazuje na nově budovanou síť pražských cyklostezek.

O pozemku lze uvažovat nejen jako o investiční příležitosti, zahrádce, ale i o menším podnikatelském záměru.

Přípustné využití: 

Krajinná zeleň, skupinové, rozptýlené či liniové porosty dřevin i bylin, záměrně založené plochy a linie zeleně (parkové pásy), pobytové louky. Nekrytá veřejně přístupná hřiště s přírodním povrchem bez vybavenosti stavebního charakteru, dětská hřiště. Drobné vodní plochy, drobná zařízení sloužící pro obsluhu sportovní funkce vodních ploch, cyklistické stezky, jezdecké stezky, pěší komunikace a prostory a komunikace účelové, drobná zahradní architektura.

Podmíněné přípustné využití:

Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit parkovací a odstavné plochy

Dále lze umístit: 

Zahradní restaurace, hvězdárny a rozhledny, záchranné stanice pro volně žijící živočichy. Komunikace vozidlové, technickou infrastrukturu, stavby a zařízení pro provoz PID, a to i nad rámec potřeb dané plochy za podmínky prokázání, že zájem vyjádřený potřebou umístit dopravní a technickou infrastrukturu převažuje nad ostatními veřejnými zájmy. Stavby a zařízení pro provoz a funkce s přípustným využitím.

Revitalizace vodních toků a ploch za účelem posílení přírodní a biologické, uvnitř kategorie o ostatních plochách. Krajinná a městská zeleň a pěstební sady, zahrady a vinice, za podmínky, že s nimi posuzovaný pozemek bezprostředně sousedí. Pro podmíněně přípustné využití, údržbu platí, že nedojde k znehodnocení, nebo ohrožení využitelnosti dotčených pozemků. 

Nepřípustné využití:

Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je v rozporu s podmínkami a limity stanovenými v dané lokalitě, nebo je jiným způsobem v rozporu s cíli a úkoly územního plánování.

Ondřej Porner

Váš realitní makléř
Telefon: 736 264 827
E-mail: ondrej.porner@re-max.cz